ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิชาการจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และจอร์แดน ตีพิมพ์บทความพิเศษใน Walailak J Sci & Tech เรื่องข้อพึงระวังในการร่วมประชุมวิชาการ ข่าวใหม่

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 4 (Volume 14 Number 4 April 2017: Communication and Information Technology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 6 บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นผลงานร่วมของ University of Rabat (ประเทศโมร็อกโก) Universiti Putra Malaysia (ประเ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop: "How to make an effective research presentation in English" ข่าวใหม่

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop: "How to make an effective research presentation in English" ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลั.... อ่านต่อ....

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร

โครงการ การเพิ่มมูลค่าด้วย การจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ดังนี้ รางวัลประกอบด้วย ประกอบด้วย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา – รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท – รางวั.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ อบรมเกษตรกร ให้ความรู้การจัดการแม่พันธุ์โคอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ การอบรมหลักสูตร การจัดการแม่พันธุ์โคเพื่อการผลิตลูกและการเลี้ยงโคขุนมืออาชีพ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้เลี้ยงโคอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมีการเปิดรับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์และ.... อ่านต่อ....

รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2017 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

นักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2017, PACCON 2017) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา "Creativity's Value and Innovation" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา หัวข้อ "Creativity's Value and Innovation" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 - .... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟัง"ชาติพันธุ์วรรณนา: ปัญหาทางวิธีวิทยาและการเขียน" (Ethnography: Problems on Methodology and Writing)

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟัง"ชาติพันธุ์วรรณนา : ปัญหาทางวิธีวิทยาและการเขียน" (Ethnography: Problems on Methodology and Writing) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพ.... อ่านต่อ....

ผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เข้าพบอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สกว. เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เพื.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Macromolecule Crystallography"

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Macromolecule Crystallography" ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารเครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเ.... อ่านต่อ....

ขยายเวลาการส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 (Deadline:25/04/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มี.... อ่านต่อ....