ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 1 ข่าวใหม่

คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยคลินิก ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR) จัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 1 ร่วมกับศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ .... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 ข่าวใหม่

ตามที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไ.... อ่านต่อ....

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สร้างความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สร้างความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา การบูรณาการความร่วมมือบริการวิชาการเพื่อดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโน.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมการประชุมวิชาการ JCSSE 2017

คณะทำงานการจัดประชุมวิชาการ the 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ และ อาจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี ได้จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการ.... อ่านต่อ....

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล ดีมาก ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวมาริสา ถวายเทียน นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัล ดีมาก ประเภท การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอุตสาหกรรมเกษตรในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 256.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภูเขาน้ำแข็งใต้ผิวน้ำ : กระบวนการรับมือกับปัญหาและค้นหาศักยภาพตนเอง"

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภูเขาน้ำแข็งใต้ผิวน้ำ : กระบวนการรับมือกับปัญหาและค้นหาศักยภาพตนเอง" วิทยากรโดย คุณวัชรารัศมิ์ ศักดิ์สุวิมล (คุณตา สุรางคนา สุทนทรพนาเวช) พิธีกร นักแสดง และอดีตรองนางสาวไทยปี ประจำปี 2534 ในวันอังคารที่ 18 เมษ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ Living Will and Palliative Care

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Living Will and Palliative Care” เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ อาคารบรรณสารและสื่อ.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ The Pharmacist Forums: Current issues in hospital drug selection

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาล เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการรักษา และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการที่มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก อีกทั้งพระราชบัญญัติการจ.... อ่านต่อ....

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access รุ่น 9 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access รุ่น 9 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูถึงการออกแบบและจัดการฐานขอมูล เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบงานคลังสินค้า ระบบงานขาย ระบบงานบัญ.... อ่านต่อ....

ทุนวิจัย : ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560

ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดงานประชุม Living Will and Palliative Care เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสุขที่ปลายทางตามมาตรา ๑๒

จัดการประชุม Living Will and Palliative Care เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสุขที่ปลายทางตามมาตรา ๑๒ เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุม Living Will a.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่เกษตรผู้เลี้ยงโคขุน ในหัวข้อ “เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการเลี้ยงโคให้แก่กลุ่มสมาชิกโคแม่พันธุ์และโคขุน ม.วลัยลักษณ์ และผู้สนใจทั่วไปโดยการเสวนาในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจกว่า 80 ราย สำหรับกิจกรรมกา.... อ่านต่อ....