ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญประชุมเสวนาวิทยาการระบาดทางสังคมกับสาธารณสุข (Social Epidemiology and Public Health) และทำการวิจัยเชิงพื้นที่และรับใช้สังคม (Area Based Collaborative Research and Socially-Engaged Scholarship) บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ข่าวใหม่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมเสวนาวิทยาการระบาดทางสังคมกับสาธารณสุข (Social Epidemiology and Public Health) และทำการวิจัยเชิงพื้นที่และรับใช้สังคม (Area Based Collaborative Research and Socially.... อ่านต่อ....

ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญจากสมาคมโรงแรมกระบี่ เป็นวิทยากร Green Heart Training ที่ลันตา รีสอร์ท ข่าวใหม่

ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญจากสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรในการสัมมนา Green Hearth Training ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมลันตา รีสอร์ท เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมุ่งให้ความสำคัญในการให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ย.... อ่านต่อ....

ผู้บริหารโครงการECOSwat เยี่ยมม.วลัยลักษณ์ กระชับความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAA 2017 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017) “Innovation for tomorr.... อ่านต่อ....

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ปีงบประมาณ2560

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมเปิดรับสมัคร นักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1/60 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 รอบที่ 2/60วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 รอบที่ 3/60วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 4/60วันพุธที่ 30 สิงหา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปีฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ ส่วนแผนงานจึงขอเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว .... อ่านต่อ....

นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม SER.Camp ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับ สาขาวิชาต่างๆ ภายในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรม SER.Camp#1 ในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดส.... อ่านต่อ....

นักศึกษาปริญญาเอก ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความ ใน Walailak J Sci & Tech: Applied Chemistry

Walailak Journal of Science and Technology เล่มที่ 11 ปีที่ 13 (Volume 13 Number 11 November 2016) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความทางเคมีและวิศวกรรมเคมี จาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย PSG College of Technology ประเทศอินเดีย Institut National de Recherche en Génie Rural Eaux e.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก และ ส่วนส่งเสริมวิชาการ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning: Classrooms of the Future” ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด Research for Competitiveness and Contextual Innovation ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 ธันว.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามผู้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามผู้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแล.... อ่านต่อ....

เปิดตัวแฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำแฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ แฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ .... อ่านต่อ....