ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ร่วมเป็นบรรณาธิการในหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand ข่าวใหม่

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health system and Medical Research) และอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นบรรณาธิการในหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand (ข้อเท็จจริงและตัวเลข เค.... อ่านต่อ....

เครือข่าย Ligornet เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำคลังจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศระบบเปิด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ฯ ได้จัดโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.... อ่านต่อ....

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) "สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา" ที่จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) โดยก.... อ่านต่อ....

ผู้บริหารหน่วยสหกิจศึกษาจาก Durban University of Technology เจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้การต้อนรับ Dr. Shakeel Ori, Director of Co-operative Education Unit, Durban University of Technology เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 255.... อ่านต่อ....

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง.... อ่านต่อ....

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 1 สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรที่ปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ ก.... อ่านต่อ....

ม. วลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อเกื้อกูลและอาศัยอยู่ร่วมกับผืนป่าต้นน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหิ.... อ่านต่อ....

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 12 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 12 ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักวิจัยทั้งนักศึกษา ป.โท-เอก ครูอาจ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม RRi WU Forum 2017

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดกิจกรรม RRi WU Forum 2017 เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผู้ที่ได้รับทุนวิจัยและการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องป.... อ่านต่อ....

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานใน Session: Sustainable Pathways for the Thai Palm Oil Sector ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 14 ของ RSPO

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานใน Session: Sustainable Pathways for the Thai Palm Oil Sector ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 14 ของ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมาโดยมีนักวิชาการ นักว.... อ่านต่อ....

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี”

อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้ที่งอกงาม” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเท.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Creativity's Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....