• โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช (เรื่องเอชไอวี/เอดส์ )

    โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช (เรื่องเอชไอวี/เอดส์ )


โครงการอิสลามศึกษาฯ(ISWU) ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันอัสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้หัวข้อ "การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพื่อนำไปสู่การจัดการปัญหาเอดส์ในชุมชน" เวลา 08.30 น.- 16.30 น. วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพันธกิจด้านเอชไอวี/เอดส์ ตลอดจนเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขยั่งยืนต่อไป
 
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
วันที่ประกาศ 12/02/2556 View [1044]

ข่าว

สื่อประชาสัมพันธ์

Search News

ข่าวน่าสนใจ

Tag Cloud