• "คปก. แต่งตั้ง รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกฏหมายด้านการศึกษา"

    "คปก. แต่งตั้ง รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกฏหมายด้านการศึกษา"


รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย (คปก.)ให้เป็นกรรมการใน "คณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านการปรับปรุงและพัฒนากฏหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการ สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อการปฏิรูปด้านการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานในการร่าง ปรับปรุงและพัฒนากฏหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
วันที่ประกาศ 17/04/2556 View [1412]

ข่าว

สื่อประชาสัมพันธ์

Search News

ข่าวน่าสนใจ

Tag Cloud