ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ