ความภาคภูมิใจของชาวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์