กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์