ประกาศขยายเวลารับสมัครนิติกร ส่วนสารบรรณและอำนวยการ