หน่วยงาน

สำนักวิชา


สำนักวิชาการจัดการ

http://management.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2201-3

Fax. 66 7567 2202

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

http://agri.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2301

Fax. 66 7567 2302

Email. iat@wu.ac.th

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

http://nurse.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2101-2

Fax. 66 7567 2103

Email. in@wu.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

http://smd.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2801-6

Fax. 66 7567 2807

Email. duangsamorn.wo@wu.ac.th

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

http://pharmacy.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2808-10

Fax. 66 7567 2814

Email. kjira@wu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

http://science.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2005-6

Fax. 66 7567 2004

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

http://engineer.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2304-5

Fax. 66 7567 2399

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

http://arch.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2511-2

Fax. 66 7567 2513

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

http://sah.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2703-4

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

http://informatics.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2206-7

Fax. 66 7567 2205

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

http://sla.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2002-3

Fax. 66 7567 2001

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

http://sph.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2104-5

Fax. 66 7567 2106

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

http://sla.wu.ac.th/pol/

Tel. 66 7567 2002-3

Fax. 66 7567 2001

 

หน่วยงานภายใน


ศูนย์บริการวิชาการ
Center for Academic Services

http://cas.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 3531-2

Fax. 66 7567 3525

Email. cas@wu.ac.th

ศูนย์บริการการศึกษา
Center for Education Services

http://ces.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3102-5

Fax. 66 7567 3135

Email. ces@wu.ac.th

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Center for Library Resources and Educational Media

http://clm.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3358-60

Fax. 66 7567 3359

Email. clm.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์
Center for Computer Services

http://ccs.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3421-4

Fax. 66 7567 3420

Email. ccs@wu.ac.th

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Center for Scientific and Technological Equipments

http://cse.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3248-50

Fax. 66 7567 3247 Email. cse@wu.ac.th

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Cooperative Education

http://coop.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3113

Fax. 66 7567 3114

Email. coop@wu.ac.th

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Institute of Research and Development

http://ird.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3557-8

Fax. 66 7567 3553

Email. ird@wu.ac.th

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Walailak Abode of Culture

http://cultural.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2508-10

Fax. 66 7567 2507

Email. tsuebpon@wu.ac.th

 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ
Division of Academic Support Services

http://das.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 3759

Fax. 66 7567 3756

Email. das@wu.ac.th

ส่วนประชาสัมพันธ์
Division of Public Relations

http://dpr.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 3725-6

Fax. 66 7567 3724

Email. dpr@wu.ac.th

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่
Division of Personnel

http://dp2.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3739-40

Fax. 66 7567 3708

Email. dp@wu.ac.th

ส่วนการเงินและบัญชี
Division of Finance and Accounting

http://finance.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3714-18

Fax. 66 7567 3719

 

ส่วนอาคารสถานที่
Division of Land and Buildings

http://dlb.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3861-3887

Fax. 66 7567 3888

Email. dlb@wu.ac.th

ส่วนพัสดุ
Division of Property and Supplies

http://dps.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3732-37

Fax. 66 7567 3734

Email. dps@wu.ac.th

 

ส่วนแผนงาน
Division of Planning

http://dpl.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3763-4

Fax. 66 7567 3766

Email. dpl@wu.ac.th

ส่วนวิเทศสัมพันธ์
International Affairs Office

http://iao.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3762

Fax. 66 7567 3766

 

ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs

http://dsa.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3143-4

Fax. 66 7567 3146

ส่วนสารบรรณและอำนวยการ
Division of Correspondence and General Affairs

http://dcg.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3702-7

Fax. 66 7567 3708 Email. dcg@wu.ac.th

 

หน่วยงานช่วยนักบริหาร
Executive Support Service

http://ess.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3803

Fax. 66 7567 3829

Email. ess@wu.ac.th

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit

http://iau.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3755

Fax. 66 7567 3756

 

หน่วยพัฒนาองค์กร
Organizational Developments

http://od.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3847-8

 

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University Coordination Unit, Bangkok

http://bkk.wu.ac.th

Tel. 66 2298 0244-5

Email. wu-bkk@wu.ac.th

 

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Suratthani Academic Services Center

http://surat.wu.ac.th

Tel. 66 7722 5260

Email. wu@wu.ac.th

ฟาร์มมหาวิทยาลัย
University Farm Office

http://farm.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2379,2391-2

Fax. 66 7567 2393

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Office of University Council

http://council.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3821

Fax. 66 7567 3846

ระบบบริการกลาง
System Central Services

ระบบบริการกลาง

 


เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน

 

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ภาคใต้ตอนบน

 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

 

โครงการ Walailak Hostpitality Center (เรือนวลัย)

http://management.wu.ac.th/whc
Tel. 0 7538 4145-9    Fax. 0 7538 4145

 

โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้

http://wms-btedc.wu.ac.th/
Tel. 66 7567 2227    66 7567 2247

 

โครงการศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ

http://rchs.wu.ac.th
Tel. 66 7567 2553-4    Fax. 66 7567 2551 E-mail. ssuganya@wu.ac.th

 

โครงการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://wubook.wu.ac.th
Tel. 66 7567 3650-1       Fax. 66 7567 3652

 

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

http://wusport.wu.ac.th
Tel. 66 7567 3000, 5718-19    Fax. 66 7567 5720

 

โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

http://mba.wu.ac.th
Tel. 66 7567 2203, 2208    Fax. 66 7567 2202

 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

 

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://wusp.wu.ac.th
Tel. 66 7567 3574    Fax. 66 7567 3572

 

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://stpark.wu.ac.th/
Tel. 66 7567 2603, 66 7567 2606, 66 7567 2616, 66 7567 2618    Fax. 66 7567 2604   E-mail. tsangnap@wu.ac.th

 

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

http://botany.wu.ac.th
Tel. 66 7567 3000 ต่อ 411    Fax. 66 7567 3000 ต่อ 411  E-mail. aksaraphat.cu@wu.ac.th

 

โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://wcd.wu.ac.th/
Tel. 66 7567 3513

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

http://saving.wu.ac.th
Tel. 66 7567 3172   E-mail. wusaving@wu.ac.th

 

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

http://surat.wu.ac.th
Tel. 66 7722 5260    Fax. 66 7722 5264  E-mail. wu@wu.ac.th

 

ศูนย์บริการสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลักษณ์

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://rspg.wu.ac.th
Tel. 075-523000 , 075-674112-4 , 089-8916621    Fax. 66 75 674111  E-mail. ketsarapong@hotmail.com

 

ระบบข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540