• การรับสมัครระดับปริญญาตรี


 

 

1. การรับนักศึกษาประเภทโควตา


        
          - รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยไม่มีการสอบข้อเขียนและใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึง ชั้น ม. 5  หรือ ชั้น ม. 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
      โควตานักกีฬา
          - รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาทั่วประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึง ชั้น ม. 5  หรือ ชั้น ม. 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและมีความสามารถทางด้านกีฬาชนิดต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           - รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา
           - รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียนและใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึง ชั้น ม. 5  หรือ ชั้น ม. 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
       โควตานักเรียนในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบ
           - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6   ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งประกอบด้วยชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีการสอบข้อเขียนและใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึง ชั้น ม. 5  หรือ ชั้น ม. 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6  ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
 
 

2. การรับนักศึกษาประเภทรับตรง


         
       
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง โดยไม่มีการสอบข้อเขียนและใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม. 4 ถึงชั้น ม. 6 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
 

3. ระบบกลางการรับนิสิต/นักศึกษา (Admissions)


         
       
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับนักศึกษา ประเภท Admissions ซึ่งเป็นระบบกลางการรับนิสิต/นักศึกษา    โดยจะรับสมัครและจัดสอบตามประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดเป็นศูนย์สอบรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ชุมพร และระนอง
 
 
 
 

การรับสมัครนักศึกษา

ติดต่อ

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ +66-7567-3000, +66-7538-4000
  • แฟกซ์ +667567-3708