Home > ปฎิทินกิจกรรม
  • ปฎิทินกิจกรรม


  • ปฎิทินกิจกรรม ของวันที่ 01-03-2556

1. สัมมนาทางวิชาการของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ชื่อกิจกรรม :
 สัมมนาทางวิชาการของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
รายละเอียดเหตุการณ์ :
 สัมมนาทางวิชาการของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย ชั้น 2
เริ่มตั้งแต่วันที่ :
 01/03/2556 - 01/03/2556
เวลา :
 08:30:00 - 16:00:00

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2557-2559"

ชื่อกิจกรรม :
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2557-2559"
รายละเอียดเหตุการณ์ :
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2557-2559" ณ โรงแรม เมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เริ่มตั้งแต่วันที่ :
 28/02/2556 - 02/03/2556
เวลา :
 09:00:00 - 18:00:00

ปฎิทินกิจกรรม

ติดต่อ

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ +66-7567-3000, +66-7538-4000
  • แฟกซ์ +667567-3708