ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้บริหารโครงการECOSwat เยี่ยมม.วลัยลักษณ์ กระชับความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAA 2017 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017) “Innovation for tomorr.... อ่านต่อ....

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ปีงบประมาณ2560

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมเปิดรับสมัคร นักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1/60 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 รอบที่ 2/60วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 รอบที่ 3/60วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 4/60วันพุธที่ 30 สิงหา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปีฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ ส่วนแผนงานจึงขอเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว .... อ่านต่อ....

นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม SER.Camp ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับ สาขาวิชาต่างๆ ภายในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรม SER.Camp#1 ในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดส.... อ่านต่อ....

นักศึกษาปริญญาเอก ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความ ใน Walailak J Sci & Tech: Applied Chemistry

Walailak Journal of Science and Technology เล่มที่ 11 ปีที่ 13 (Volume 13 Number 11 November 2016) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความทางเคมีและวิศวกรรมเคมี จาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย PSG College of Technology ประเทศอินเดีย Institut National de Recherche en Génie Rural Eaux e.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก และ ส่วนส่งเสริมวิชาการ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning: Classrooms of the Future” ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด Research for Competitiveness and Contextual Innovation ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 ธันว.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามผู้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามผู้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแล.... อ่านต่อ....

เปิดตัวแฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำแฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ แฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ .... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปรา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปราบวัชพืชในน้ำ เริ่มเว.... อ่านต่อ....

สาขาวิชาบริหารธุรกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ร่วมทำกิจกรรมและบริจาคเงิน จำนวน 4,000 บาท (ซึ่งเป็นเงินรายได้ที่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจได้รับจากการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าในงานวลัยลักษณ์เกษตร.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาโท-เอก บริหารธุรกิจ เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 31 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หลักสูตรมุ่ง.... อ่านต่อ....

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการโต้วาที

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Inter Affairs Walailak) ร่วมกับ Young Southeast Asian Leaders Initiative สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตและนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 25 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการโต้วาที ระหว่างวันที่ 29 – 30 ต.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State University of Malang อินโดนีเซีย

อาจารย์ ดร. เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึก.... อ่านต่อ....

หอพักนักศึกษาบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" โดยได้จัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2559 2. บริการที่พักโดยไ.... อ่านต่อ....

กำหนดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 นั้น โดยมีรายละเอียดและกำหนดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้ การรับ ชุดครุยวิทยฐานะ วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา การชำระเงินค่าประกันชุดครุย (ก.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มวล. จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการลงบนเก้าอี้ไม้ยางด้.... อ่านต่อ....

ศึกษาดูงานหัตถกรรมท้องถิ่น แบรนด์ "NODTHING" ธุรกิจใหญ่ระดับประเทศของศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ@มวล.

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานกลุ่มหัตถกรรมท้องถิ่น ณ กลุ่มโหนดทิ้ง ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยนำนักศึกษาการตลาด และคณาจารย์ในหลักสูตร เข้าเยี่ยมชมกิจการ ภายใต้แบรนด์ "NODTHING" ซึ่งเป็นต้นตาลโหนดจากคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา .... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

บริการย้อมผ้าสีดำฟรี ณ ลานจอดรถ อาคารวิชาการ 7 ข่าวใหม่

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัด บริการย้.... อ่านต่อ....

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม การใช้งานเครื่องตรวจวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลาย ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะจัดอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลาย ให้กับท่านที่สนใจ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานจากทางบริษัทจำเริญการแพทย์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6 ชั้น 2 ห้องสรีรวิทยา 2 ขอเชิญผู้ที่สนใจแจ้งชื่อเข้าร่.... อ่านต่อ....

มวล. รวมใจ ร่วมประดิษฐ์ริบบิ้น...อาลัยพ่อหลวง ข่าวใหม่

เมื่อค่ำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กว่า ๓๐๐ คน ร่วมประดิษฐ์ริบบิ้นรวมใจ...อาลัยพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระรา.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม 5ส ให้แก่บุคลากร ตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยพัฒนาองค์กร ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล” ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริ.... อ่านต่อ....

ย้ายสถานที่ให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดม.วลัยลักษณ์เป็นการชั่วคราว ข่าวใหม่

เนื่องด้วยถนนทางเข้าคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพื้นผิวถนนทำให้มีสภาพเป็นหลุมบ่อและขรุขระเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการไม่สามารถเดินทางมายังคลินิกกายภาพบำบัดได้ จึงขอย้ายสถานที่ให้บริการของคลินิกกายภาพบำบัดเป็นการชั่วคราวเป็นห้องปฏิบัติการทางคลินิก ชั้น 1 อา.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท.... อ่านต่อ....

บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ท่านได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นช่างภาพประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน"โครงการบันทึกประวัติศาสตร์ ถวายคารวาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ท่าน ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นช่างภาพประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน"โครงการบันทึกประวัติศาสตร์ ถวายคารวาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย - นายนาวิน เนาวพงศ์ Navin Nowvapong ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา - นายชัยยันณ์ ดำแก้ว.... อ่านต่อ....

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 7 วันแห่งการสวรรคต

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม นายสิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำนวยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็.... อ่านต่อ....

ประกาศขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา 16,17,18

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ 16, 17 และ 18 ดังรายการต่อไปนี้ 1.ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 2.โต๊ะอ่านหนังสือไม้ ราคาตัวละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 3.เก้าอี้พลาสติก ราคาตัวละ 80 บาท (แปดสิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาการขาย วันพฤหัสบดีที่.... อ่านต่อ....

เครือข่ายพัฒนานักศึกษา มอ.วิทยาเขตปัตตานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเครือข่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 15 คน นำโดย ดร.หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศึกษาเรียนรู้ระบบงานกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.อัตน.... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

ผลการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559"

ชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559" เนื่องในงาน "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559" ขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬากลางแจ้ง หน้าหอพักลักษณานิเวศ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันใน.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2559"

ระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามเซปักตะกร้อ หน้าหอพักนักศึกษา (หอ 5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทการแข่งขัน ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 (ค่าสมัคร 500 บาท).... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน ประจำปี 2559

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU MeT) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-2 กันยายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยวลั.... อ่านต่อ....

การใช้สนามกีฬา โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2559

ด้วยพนักงานโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพกำหนดเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2559 ณ จ.นครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศการใช้บริการสนาม ดังนี้ 1.สนามที่เปิดให้บริการตามปกติ - อาคารกีฬาในร่ม - อาคารพลศึกษา - สนามกีฬากลางแจ้งทุกสนาม 2.สนามที่งดให้บริการ - ฟิตเนส -สระว่ายน้ำ .... อ่านต่อ....

สรุปผลการแข่งขันวิคเตอร์แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 2559

สรุปผู้ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันวิคเตอร์แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์โอเพ่นครั้งที่ 1 2559 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย - รางวัลชนะเลิศ ปุริม โสภณพลศาล (ตรังจูเนียร์) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชยภัทร พิบูลย์ (สยามนครธานี) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภฤศ ถิระรุ่งเรือง (รัตนรังสรรค์) - รางวัลรองชนะเลิศ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับรองผลการแข่งขันโดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การแข่งขันประกอบด้วย - ประเภทชายเดี่ยว รุ.... อ่านต่อ....

ประกาศกำหนดการและสายการแข่งขันแบดมินตันวิคเตอร์ สยามนครธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 2559

กำหนดการแข่งขันแบดมินตัน วิคเตอร์ แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 2559 16 – 17 กรกฎาคม 2559 ********************************* วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ประชุมผู้จัดการทีม เวลา 09.00 น. เริ่มทำการแข่งขัน เวลา 11.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน พล.ต.ต.... อ่านต่อ....

(ฉบับแก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้สมัครการแข่งขันวิคเตอร์ แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 2559

ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559 หากมีรายชื่อตกหล่น หรือข้อมูลผิดพลาด ให้ติดต่อ คุณสรัญรัฐ 086-2730684 หรือ คุณยุทธชัย 081-5351319 หมายเหตุ ประกาศสายประเภทเยาวชนวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ช่วงเย็น และประเภทประชาชน วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ช.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมการแข่งขันเทนนิสเยาวชน TOYOTA SOUTH 2016

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันเทนนิสเยาวชน TOYOTA SOUTH 2016 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับรองผลการแข่งขันโดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 14 เหรียญทอง อยู่ลำดับ 7 กีฬา สกอ.ครั้งที่ 35

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสโมสรวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 123 คน ใน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้.... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชา แพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกา.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษ.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่ว.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในสาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกา.... อ่านต่อ....

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นั้น เนืองจากมีผู้สมัครค่อนข้างมากจึงต้องใช้เวลาในการสรุปและประเมินผลคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ดังนั้นมหาวิทยาลั.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครวิศวกร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งวิศวกร สังกัดฝ่ายบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลัก.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 17/2559 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาเภสัชศาสตร์) สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงา.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาบัญชี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบัญชี สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการและบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดั.... อ่านต่อ....