ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ร่วมเป็นบรรณาธิการในหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand ข่าวใหม่

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health system and Medical Research) และอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นบรรณาธิการในหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand (ข้อเท็จจริงและตัวเลข เค.... อ่านต่อ....

เครือข่าย Ligornet เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำคลังจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศระบบเปิด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ฯ ได้จัดโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.... อ่านต่อ....

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) "สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา" ที่จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) โดยก.... อ่านต่อ....

ผู้บริหารหน่วยสหกิจศึกษาจาก Durban University of Technology เจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้การต้อนรับ Dr. Shakeel Ori, Director of Co-operative Education Unit, Durban University of Technology เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 255.... อ่านต่อ....

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง.... อ่านต่อ....

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 1

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 1 สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรที่ปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ ก.... อ่านต่อ....

ม. วลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อเกื้อกูลและอาศัยอยู่ร่วมกับผืนป่าต้นน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหิ.... อ่านต่อ....

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 12 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 12 ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักวิจัยทั้งนักศึกษา ป.โท-เอก ครูอาจ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม RRi WU Forum 2017

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดกิจกรรม RRi WU Forum 2017 เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผู้ที่ได้รับทุนวิจัยและการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องป.... อ่านต่อ....

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานใน Session: Sustainable Pathways for the Thai Palm Oil Sector ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 14 ของ RSPO

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานใน Session: Sustainable Pathways for the Thai Palm Oil Sector ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 14 ของ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมาโดยมีนักวิชาการ นักว.... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

นักศึกษาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ (WMS) มหาวิทยาลัยลักษณ์ จำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 27 คนจาก 5 สถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบนเข้าร่วม ผลปรากฎว่า นักศึกษาม.... อ่านต่อ....

พิธีลงนามบันทึกความตกลงจัดอบรมใบอนุญาตขับรถ

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายมานพ สุทธิพงษ์ รักษาราชการแทนขนส่.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเรื่อง "การวิจัยทางมานุษยวิทยา : การบันทึกและวิเคราะห์งานภาคสนามในต่างแดน"

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังประสบการณ์การวิจัยทางมานุษยวิทยาในต่างแดน ในหัวข้อ "การวิจัยทางมานุษยวิทยา : การบันทึกและวิเคราะห์งานภาคสนามในต่างแดน" โดยนักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกของไทย อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559.... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203, 0-7567-22 2. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P..... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) ถึง 31 ม.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 30 คน บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บา.... อ่านต่อ....

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Research to Market 2016

ประกาศผล 5 ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน สำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Researh to Market 2016 (จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Universiti Putra มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์จากสำนัก.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2017

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2017 และกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่าง 1-4 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชาย รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่.... อ่านต่อ....

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปรา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปราบวัชพืชในน้ำ เริ่มเว.... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานถวายสังฆทานแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2559 ข่าวใหม่

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนักศึกษาสำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัดได้ร่วมกันจัดงาน ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ใหญ่ เพื่อระลึกถึงพระคุณและการเสียสละร่างกายเพื่อการศึกษา ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.สุวิทย.... อ่านต่อ....

ประธานสโมสรนครศรีธรรมราช ยูนิตี้พร้อมคณะเข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องรับรองอธิการบดี นายพิชัย บุญเกียรติ ที่ปรึกษาสโมสรนครศรีธรรมราช ยูนิตี้ พร้อมคณะ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมหารือร่วมกับ ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้จัดการโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองสินค้าของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่และสินค้าครบรอบ 25ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองสินค้าของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่และสินค้าครบรอบ 25ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถดูแบบและสั่งจองสินค้าโดยกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ http://l.facebook.com/l.php?u=http://wubook.wu.ac.th/?p=381&h=8AQE6pEr_&s=1 ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งแบบแยกชิ้น และเป็นชุดของ.... อ่านต่อ....

เชิญชวนร่วมกิจกรรม "อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ..."

จังหวัดนครศรีธรรมราช อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าเมือง ใกล้ที่เสวยพระกระยาหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมี.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา (เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน) ซึ่งโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "เรียนวิศวะ ที่วลัยลักษณ์ เรียนดี มีงานทำ"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "เรียนวิศวะ ที่วลัยลักษณ์ เรียนดี มีงานทำ" ออกอากาศสด ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 -13.35 น. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบ.... อ่านต่อ....

กิจกรรม เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ม.วลัยลักษณ์

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รายวิชาพรรณพืชเพื่อชีวิต SCI-107 นักศึกษาจำนวน 165 คน ร่วมปลูกต้นทานตะวันเพื่อการศึกษาวิจัย ในพื้นที่ 2 ไร่ โดยมี รศ.ดร.วาริน อินทนา และ ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสุรินทร์ จิตร์ถาวร อักษราพรรธน์ ชูภิรมย์ เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งในช่วงดอก.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 และคณะผู้บริหารโรงเรียนรายรอบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป.4) นำโดยนายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับ 9 สโมสรโรตารี จังหวัดนครศรีธรรมราช

9 สโมสรโรตารี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน นำโดย นายยุทธกิจ มานะจิตต์ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เข้าพบแสดงความยินดีต่ออธิการบดีและเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล รั.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ทำยาดม กว่า 2,000 ขวด แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผลิตยาดมสมุนไพรและพิมเสนน้ำกว่า 2,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวท่าศาลาที่เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน .... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอปรับเปลี่ยนวันให้บริการสระว่ายน้ำ

เพื่อการบริหารจัดการและดูแลสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ จึงขอปรับเปลี่ยนวันให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่,สระเล็ก) จากเดิมให้บริการทุกวัน หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์ เป็น ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 น. - 21.00 น. หยุด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ โดยกำหนดเริ่มหยุดในวันเสาร์ อาทิตย.... อ่านต่อ....

ประกาศ การขยายวันปิดบริการ ฟิตเนส-สปา

จากการประกาศปิดให้บริการงานฟิตเนสและสปาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ฟิตเนส สปา ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น บัดนี้การปรับปรุงในส่วนของงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดที่แจ้งไว้ในครั้งแรก ดังนั้นเพื่อการปรับปรุงในการให้บริการอย่างมีมาตรฐา.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนางานด้านกีฬาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายมาโนช เสนพงศ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เจริญก้าวหน้าอย่างร.... อ่านต่อ....

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ตัวแทนทีมชาติไทยคว้าอันดับ 2 ประเภททีมผลัดผสม และอันดับ 3 รุ่นประชาชนหญิง การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ รายการ "SIOL MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2016"

นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดีกรีทีมชาติไทย คว้าอันดับ 2 ประเภททีมผลัดผสม และอันดับ 3 รุ่นประชาชนหญิง การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ รายการ "SIOL MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2016" ที่เมืองกูซิง รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 "เมืองฅอนเกมส์"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 "เมืองฅอนเกมส์" ระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ชนิดกีฬา ดังนี้ - กีฬาเทนนิส ประเภททีมและบุคคล แข่งขันวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไ.... อ่านต่อ....

ผลการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559"

ชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559" เนื่องในงาน "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559" ขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬากลางแจ้ง หน้าหอพักลักษณานิเวศ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันใน.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2559"

ระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามเซปักตะกร้อ หน้าหอพักนักศึกษา (หอ 5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทการแข่งขัน ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 (ค่าสมัคร 500 บาท).... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน ประจำปี 2559

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU MeT) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-2 กันยายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยวลั.... อ่านต่อ....

การใช้สนามกีฬา โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2559

ด้วยพนักงานโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพกำหนดเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2559 ณ จ.นครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศการใช้บริการสนาม ดังนี้ 1.สนามที่เปิดให้บริการตามปกติ - อาคารกีฬาในร่ม - อาคารพลศึกษา - สนามกีฬากลางแจ้งทุกสนาม 2.สนามที่งดให้บริการ - ฟิตเนส -สระว่ายน้ำ .... อ่านต่อ....

สรุปผลการแข่งขันวิคเตอร์แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 2559

สรุปผู้ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันวิคเตอร์แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์โอเพ่นครั้งที่ 1 2559 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย - รางวัลชนะเลิศ ปุริม โสภณพลศาล (ตรังจูเนียร์) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชยภัทร พิบูลย์ (สยามนครธานี) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภฤศ ถิระรุ่งเรือง (รัตนรังสรรค์) - รางวัลรองชนะเลิศ.... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร "เจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน" ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงินและประสานงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ – 24 ธันวาคม 2559 รับสมัคร 30 ธันวาคม 2559 แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 6 มกราคม 2560 สอบสัมภาษ.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัคร "นักชีวสถิติ" ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกนักชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ – 24 ธันวาคม 2559 รับสมัคร 30 ธันวาคม 2559 แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (เวลาแล.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัคร "นักวิจัย" ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ – 24 ธันวาคม 2559 รับสมัคร 30 ธันวาคม 2559 แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (เวลาและสถ.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการสังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่ง.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อ.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 38/25๕9 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุสาหกรรมเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบ.... อ่านต่อ....

กำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ โครงการเตาเผาขยะติดเชิ้อ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนายช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ สังกัดโครงการเตาเผยขยะติดเชื้อ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/2559 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ก. รายชื่อ 002 นายสุรศักดิ์ คุ้มเดช ข. การส.... อ่านต่อ....

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/๒๕๕9 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดโครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 001 นายกรุง กังเส้ง 002 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี 003 นาง.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 25/๒๕๕9 สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก)จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้า.... อ่านต่อ....