Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 19, August 2019

Influence of Apium graveolens L. extract on the central nervous system .... Read More

More Stories

 

LEADING INNOVATION

Frontier 19, August 2019

DryWooD – Wood drying automatic control system.... Read More

More Stories

 

10 Reasons to Study at WU

10 Reasons to Study at WU

Quality

Over 90% of graduates must pass either professional certification or exit exams (for non-professional degrees) in their first attempt

UKPSF - The United Kingdom Professional Standards Framework

UKPSF Teaching Methods, an Internationally Recognized Teaching Methods

English Proficiency

Strong Emphasis on English Proficiency for High Employability

Active Learning

Technologically-oriented Smart Classroom to Promote More Effective Learning

International Standards

Laboratories and Learning Facilities of World Standards

Green University

Green University

Safety for Staff and Students

The University Pays Special Interest in Safety for Staff and Students

Walailak Univesity Hospital

Newly Constructed Hospital with Modern Equipment and Well-trained Staff

WU Global

Strong Emphasis on Internationalization with Extensive Collaborations with Universities Overseas

Research and Publisher of International Journals

World-Class Research Projects and Publications and Internationally-renowned Journals

Walailak Park

World Rankings and Statistics

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหาร 14 โรงเรียน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหาร 14 โรงเรียน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น

Read More
ม.วลัยลักษณ์จับมือเอไอเอส ร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมหนุน Start Up

ม.วลัยลักษณ์จับมือเอไอเอส ร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมหนุน Start Up

Read More
ผู้บริหาร มวล. ต้อนรับ 4 ส.ส. นครศรีฯ เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์

ผู้บริหาร มวล. ต้อนรับ 4 ส.ส. นครศรีฯ เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์

Read More

News and Public Relations

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการทางสารสนเทศ เรื่อง”รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21″ ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ ข่าวใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง”ติดปีกธุรกิจพิชิตความสำเร็จ” ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด ข่าวใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020) ข่าวใหม่

Walailak J Sci & Tech ออกเผยแพร่ครบ 12 ฉบับ 90 บทความในปี ค.ศ. 2019 ข่าวใหม่

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)" ข่าวใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมโครงการ "เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย" ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 17 ปรับคณะบรรณาธิการเพื่อเผยแพร่ 12 เล่ม 90 บทความ ในปี ค.ศ. 2020

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562 ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ มอบเงินหนุน Start Up แก่ผู้ประกอบการใหม่ และนักศึกษา มวล. ข่าวใหม่

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

ขอเชิญ น้องๆ ม.6 ร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 5

WEDA มอบทุน 30,000 บาท เริ่มต้นธุรกิจ "Walailak Master Coffee"

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ส.ค.62

“กิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

นักศึกษาไทยศึกษาบูรณาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาจาก UPM ร่วมโครงการ Professional Learning Mobity Program ที่ม.วลัยลักษณ์

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในโครงการร่วมทุนโรงเรียนนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

รพ.นครินทร์มอบเงินบริจาค 50,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ มวล. ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินวัดแส็งแร็ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข่าวใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 62

คณะอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์กลุ่มแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ 3392 ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

กิจกรรม ASEAN DAY ครั้งที่ 3

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ จัดการแข่งขัน“WU TENNIS 2019”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคในน้ำ

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 (วันที่ 13 - 14 ก.ค. 2562)

รับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วมแข่งขันกีฬา IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานจอดรถศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปิดฉากลงแล้ว “ขุนเลเกมส์”กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 วลัยลักษณ์ คว้า 12 เหรียญ

บทความ “น้ำในหูไม่เท่ากัน” ของอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด

ศูนย์กีฬาและสุขภาพขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราวช่วงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้ที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอาคารสถานที่ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนการเงินและบัญชี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ ข่าวใหม่

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมงาน 39 th WUNCA เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ Professor จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ศิษย์เก่านิด้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช พัทลุง 2019 เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนสื่อสารองค์กร

Our Researchers

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

Read More
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

Read More

Calendar

Banners

Admissions

TOP