Scholarships

Scholarships Services

เมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะพบกับความเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการศึกษาและการใช้ชีวิต ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้โดยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ต้องออกจากบ้านจากครอบครัวมาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นปัจจัยด้านทุนทรัพย์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนจนสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ จึงได้จัดบริการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

การจัดบริการทุนการศึกษา

การจัดบริการทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นงานบริการที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ เมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย การศึกษาจะแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก ปัจจัยด้านทุนทรัพย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้เรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีศักยภาพในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

บริการด้านทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
ทุนที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น โดยให้นักศึกษากู้ยืมและผ่อนชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

2. กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ทุนที่รัฐบาลส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนตามความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศโดยนักศึกษากู้ได้และผ่อนชำระคืนหลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

3. ทุนการศึกษาทั่วไป
ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐฯ ภาคเอกชน หรือบุคคลอันมีกุศลจิตซึ่งต้องการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน โดยเจ้าของทุนอาจระบุคุณสมบัติของผู้รับทุน บางทุนจะเป็นรายปีการศึกษา บางทุนให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

4. ทุนทำงานพิเศษ
ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานและฝึกฝนทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์อันจะนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกำหนดให้นักศึกษาแต่ละคนทำงานได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 100 ชั่วโมง มีอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท

5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
ทุนที่จัดไว้ให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกระทันหัน มหาวิทยาลัยมีเงินทุนหมุนเวียนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาโดยยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ต้องชำระคืนภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค ตลอดปีการศึกษาหรือตลอดหลักสูตร

6. กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยนักศึกษาทำสัญญากู้ยืมเงินในวงเงิน ไม่เกินปีการศึกษาละ 35,000 บาท และต้องชำระคืนภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษานั้น ๆ โดยไม่คิดดอกเบี้ย

7. ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย
ทุนที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยจากอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

8. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
ทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละภาคการศึกษา โดยมอบเป็นเงินรางวัลผลการเรียนดีเด่นคนละ 2,000 บาทต่อภาคการศึกษา

9. ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาในประเภทโควตานักกีฬา ซึ่งมหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่นักกีฬาที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และ/หรือค่าธรรมเนียมหอพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10. ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งศึกษาอยู่ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร สารสนเทศศาสตร์ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000 บาท ทั้งนี้นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

TOP