Research News

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท Perkin Elmer จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิเคราะห์เชิงอะตอมและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optically Emission Spectroscopy (ICP– OES)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท Perkin Elmer จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิเคราะห์เชิงอะตอมและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optically Emission Spectroscopy (ICP– OES) ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท Perkin Elmer จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิเคราะห์เชิงอะตอมและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optically Emission Spectroscopy (ICP– OES) ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญจากบริษัท Perkin Elmer จำกัด ในการให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจอย่าล้นหลามจากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ขอลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 60 ท่าน ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2227

TOP