Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนอำนวยการและสารบรรณ (งานช่วยนักบริหารและงานการประชุม) จำนวน 9 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
002 นางสาวนันท์นภัส เหมทานนท์
003 นางโอปอล์ นิลอาสน์
004 นายกรวิชญ์ ใจแจ้ง
008 นายสุรวิชญ์ เรือนจันทร์
009 นางสาวนุสรา ช่วยตรึกตรอง

ข. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP