Health and Sports News

ประกาศงดให้บริการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ประกาศงดให้บริการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา)
และระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2561
เนื่องจากเจ้าหน้าที่สนามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หากต้องการติดต่อประสานงานระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ติดต่อนายเกียรติพรรณ (ซี)
โทร.075 673 000 ต่อ 5718 - 5719


TOP