Education News

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมการพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 2เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการก้าวสู่วิชาชีพบัญชี ภายใต้กิจกรรม : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ศาลาแดง จำกัด ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่ช่วยวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับสหกิจศึกษาและการทำงานในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP