Research News

Scopus จัดให้ Walailak Journal of Science and Technology อยู่ในลำดับที่ 75 จาก 115 วารสารกลุ่ม Multidisciplinary

ฐานข้อมูล Scopus ได้ประกาศผลการจัดอันดับสามหมื่นกว่าวารสารในฐานข้อมูล ปีล่าสุด เป็นวารสารจากประเทศไทย 37 วารสาร โดย Walailak Journal of Science and Technology อยู่ใน Quartile 3 กลุ่ม Multidisciplinary มีค่า SJR 0.160 เป็นลำดับที่ 75 ของกลุ่ม Multidisciplinary

การจัดวารสารในฐานข้อมูลเป็น Quartile นั้น เพื่อเปรียบเทียบวารสารในศาสตร์-กลุ่มเดียวกัน เนื่องจาก ค่า SJR ใน Scopus หรือ ค่า impact factor ใน ISI ไม่เหมาะสมในการเทียบวารสารข้ามสาขา (วารสารต่างกลุ่มมีแนวโน้มได้รับจำนวน citation ต่างกัน)

ในกลุ่ม Multidisciplinary นี้ มีวารสารทั้งหมด 115 วารสาร โดย Nature เป็นวารสารที่มี SJR สูงสุดเท่ากับ 17.875 และ Taiwan Review เป็นวารสารที่มี SJR ต่ำสุดเท่ากับ 0.100 https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1000&page=1&total_size=115

ค่า SJR คำนวณจาก จำนวน citation ที่วารสารได้รับ ต่อ จำนวนบทความทั้งหมดที่เผยแพร่ในวารสาร ตั้งแต่ปีนี้ Walailak Journal of Science and Technology จึงลดจำนวนบทความที่เผยแพร่จากระดับ 80 เป็น 70 บทความต่อปี เพื่อเพิ่มค่า SJR ให้ขยับขึ้นสู่ Quartile สูงขี้น และ รักษา Rejection rate ไว้ที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1000&page=1&total_size=115

TOP