Education News

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดปฐมนิเทศใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติให้ถูกต้องและครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์ออกมาเพื่อนำมายื่นในวันปฐมนิเทศ พร้อมหลักฐานการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th/graduate/

TOP