Education News

เจ๋ง นศ. วิศวกรรมฯเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Euglena Award ในเวทีแข่งขัน Tech Plan Demo Day 2018นักศึกษา ทีม TriOCIN จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Euglena Award ในเวทีแข่งขัน Tech Plan Demo Day 2018 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นักศึกษาทีม TriOCIN ประกอบด้วย นายกฤษฎา แก้วประสิทธิ์ นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ นายชยุต พิลาแพง และ นายจารุเกียรติ สุขเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งธุรกิจเป็นบริษัท Startup และร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ จนเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ อีกทั้งได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันอยู่ระหว่างผลิตสินค้าทดสอบตลาด

นักศึกษาทีมนี้ได้ติดสินใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Tech Plan Demo Day 2018 และได้รับการคัดเลือกเป็น 9 ทีมสุดท้ายจากทั้งหมด 40 ทีม โดยชนะใจของบริษัท Euglina หนึ่งใน Partner ของงานนี้ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Biotechnology มุ่งเน้นด้าน Health care, Beauty Care จากประเทศญี่ปุ่นจนได้รับรางวัลในครั้งนี้

“TrioCIN” เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มรักษาสิว จากงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP