General News

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในวาระก่อนการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่พุธ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์จำนวน 6 ราย ดังนี้1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2) อาจารย์โกสินทร์ กาฬรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

3) อาจารย์ ดร. ปฏิมาพร สุขมาก อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

4) อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

5) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6) อาจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร


TOP