General News

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ กวีพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน ครู อาจารย์ ข้าราชการ ที่มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง อีกทั้งยังดำรงตนเป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งปราชญ์บุคคลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๓ สาขา ดังนี้

๑. สาขาศิลปะและการแสดง
๒. สาขาหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้
๓. สาขาการใช้ภาษาและผลงานวรรณกรรมภาคใต้

เสนอโดยบุคคลหรือองค์กร โดยจัดทำประวัติและแนบผลงานประกอบ ส่งไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

รูปแบบและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒

๑. ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

๑.๑. ดาวน์โหลดประกาศการสรรหาปราชญ์ไทยภาคใต้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ให้จัดพิมพ์รายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

๓. ให้จัดส่งเอกสารกลับไปยังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย

๓.๑. แบบฟอร์มเสนอชื่อในรูปแบบเอกสาร (สามารถดาวโหลดมาจากเว็บไซต์) จำนวน ๑ ชุด
๓.๒. แบบฟอร์มเสนอชื่อในรูปแบบไฟล์เวิร์ด (.Doc) ส่งเอกสารมาทางอีเมล์ cultural.wu@gmail.com หรือสำเนาไฟล์ใส่ CD ส่งมาพร้อมเอกสารฉบับจริง
๓.๓. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และภาพกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง

– เอกสารผลงานที่เป็นรูปเล่มเอกสาร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ชุด

๔. จัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
๕. สถานที่จัดส่งเอกสาร อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐
๖. ผู้ประสานงาน นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก โทร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ อีเมล์: cultural.wu@gmail.com

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ที่ https://cultural.wu.ac.th/archives/7650

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗
E-mail: cultural.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/archives/7650

TOP