General News

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการรำโนรา ประจำปี ๒๕๖๒



อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ “ศิลปะการรำมโนห์รา วันที่ ๑-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะการรำมโนห์รา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของภาคใต้ บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะการรำมโนห์รา อันจะส่งผลต่อนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

หลักสูตร

๑. หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกทักษะการแสดงรำมโนห์ราสำหรับเยาวชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกทักษะการแสดงรำมโนห์ราสำหรับบุคลากรของสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกรำมโนห์รา

วิทยากร

๑. การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำบทปฐม(แบบสั้น) โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
๒. การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำร่ายหน้าแตร ทำบท โดยอาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
๓. การฝึกขับกลอนมโนห์รา โดยโนราเพ็ญศรี และโนราเกษรหน้าม่าน / หลังม่าน (เยาวชนกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม) กลอน ๔ / กลอน ๖ (เยาวชนกับการรำมโนห์รา)
๔. การใช้ดนตรีประกอบการแสดงมโนห์รา โดยอาจารย์วิระเดช ทองคำ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/2f9OkYj840zvqDZs1
ลงทะเบียนและชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา
ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๕๙๗๙๔๑๔๕

ค่าลงทะเบียนการเข้าฝึกอบรม

๑. บุคลากรทางการศึกษา/ประชาชนผู้ที่สนใจ ๘๐๐ บาท
๒. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ๕๐๐ บาท
๓. นักศึกษา/บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๓๐๐ บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนจะได้รับหนังสือคู่มือในการฝึกอบรมจำนวน ๑ เล่ม พร้อมวุฒิบัตรผ่านการอบรม (เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร ๕ วัน) และอาหารเที่ยงจำนวน ๕ มื้อ และอาหารว่างจำนวน ๑๐ มื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗
E-mail: cultural.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th2

TOP