Research News

ศูนย์บริการวิชาการเข้ามอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 9 และ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานจากฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ และฝ่ายประชาสังคมและชุมชน เดินทางเข้ามอบกระเช้าส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยผศ.เชาวัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกิตติรัตน์ ชูแสง รักษาการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงษ์ศักดิ์ เมืองดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพนอม เปียกบุตร หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง นายเฉลิมศักดิ์ รัตนะ และนายมนัส สุขเอียด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช นางอรทัย ไชยณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม และนายณรงค์ มูสิกสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว

เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มทำงาน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ หน่วยงานราชการดังกล่าว เพื่อเป็นการขอบคุณที่หน่วยงานราชการ ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีตลอดมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และโอกาสในการร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP