News

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หารือความร่วมมือกับสถาบัน Skoltech ประเทศรัสเซียศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kelvin Willoughby, Director of the Innovation and Intellectual Property Laboratory, Center for Entrepreneurship, Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) ประเทศรัสเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้ต้อนรับ Prof. Dr. Kelvin Willoughby พร้อมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนักวิจัยที่เก่งและมีงานวิจัยที่โดดเด่นในหลายๆด้าน ความร่วมมือด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Skoltech จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

Skoltech เป็นสถาบันการศึกษาทางด้าน Science and Technology อันดับต้นๆ ของประเทศรัสเซีย เน้นการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เน้นงานวิจัยทางด้าน Science and Technology และ Innovation entrepreneur เป็นสถาบันการศึกษาที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 5 มหาวิทยาลัยในรัสเซีย และ 4 หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัสเซีย และมหาวิทยาลัย MIT (Massachusetts Institute of Technology) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 1,000 คน ศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 600 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 400 คน มีอาจารย์และนักวิจัย 400 คน เน้นการเรียนการสอนและงานวิจัยใน 6 สาขา ประกอบด้วย 1) Data Science & AI 2) Life Science and Biomedicine 3) Cutting-edge Engineering & Advanced Materials 4) Energy Efficiency 5) Photonics and Quantum Technologies 6) Mathematics & mathematical physics นอกจากนี้ยังเน้นงานวิจัยทางด้านสหวิทยาการ เช่น Technology in medical care, Big data analytics in health, Management Technology, IP Law, Big data analytics in precision agriculture

Skoltech เป็นสถาบันที่เน้นการผลักดันการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีกลไกการเรียนการสอนมาผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการและ start-up ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา Skoltech สามารถสร้าง start-up ระดับชาติและนานาชาติได้ 25 ราย และนักศึกษาได้รับรางวัล second prize winner จากงาน SLUSH, start-up event ระดับโลก ที่ประเทศฟินแลนด์ ซึ่ง Prof. Dr. Kelvin Willoughby ได้นำเสนอแนวคิดและรูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมที่ Skoltech ใช้เป็นกลไกในการเรียนการสอนเพื่อผลักดันให้นักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการและ start-up

นักศึกษาที่ Skoltech ทุกคนจะต้องเรียน วิชา Innovation and IP Management ในรูปแบบ intensive one month program ทั้งนี้ Prof. Dr. Kelvin Willoughby ได้ให้ study program ของวิชานี้ซึ่งประกอบด้วย curriculum, innovation bootcamp และ innovation game เพื่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Prof. Dr. Kelvin Willoughby ได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารของแต่ละสำนักวิชา โดยได้มีการสรุปประเด็นความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่างๆ ดังนี้

1. Skoltech สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ Postdoctoral fellowship สำหรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( โครงการนี้สามารถเริ่มได้ทันที ) หากอาจารย์ท่านใดหรือสำนักวิชาใดมีความต้องการ สามารถติดต่อศูนย์กิจการนานาชาติเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
2. Skoltech สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ผ่านทางทุนการศึกษา HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Skoltech Scholarship ในปี 2019 จะให้ทุนแก่นักศึกษาในสาขา Energy and Material Science, Data Science, Artificial Intelligence, Quantum Computing รายละเอียดของทุนการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติจะส่งให้ทุกสำนักวิชาทาง e-mail
3. Joint research project / research training สำหรับนักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลโครงการวิจัยหรือนักวิจัยที่สนใจเพื่อทำวิจัยร่วมกัน ศูนย์กิจการนานาชาติและ Prof. Dr. Kelvin Willoughby จะดำเนินการประสานงานให้ในเบื้องต้นเพื่อให้นักวิจัยของทั้งสองสถาบันรู้จักกันเพื่อนำไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกัน
4. การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนา Innovation and IP Management Program โดยทาง Skoltech ยินดีให้การสนับสนุนในการช่วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนารูปแบบการสอนแบบใหม่ด้วยการส่งอาจารย์จาก Skoltech มาช่วยพัฒนารายวิชา

ทั้งนี้เพื่อให้โครงการต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ศูนย์กิจการนานาชาติ สำนักวิชา ศูนย์ความเลิศ และ Prof. Dr. Kelvin Willoughby จะทำงานกันอย่างใกล้ชิดและมีการกำหนดแผนการทำงาน ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการความร่วมมือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความร่วมมือในระยะยาวประมวลภาพ

TOP