WU Campus Tour

ผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองทั่วทุกภูมิภาค ในกิจกรรมวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีพบผู้ปกครอง ประจำปี 2562 พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้อง 3201 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

TOP