General News

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย "พายุปาบึก"เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง อาจารย์นลินี ทินนาม ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ และตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ เข้ามอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สำนักงาน ขนม เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว และรองเท้า ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเนิน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจาก "พายุปาบึก" เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

กิจกรรมในครั้งนี้มีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษานั้นมีจิตสาธารณะ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เเละช่วยเหลือสังคมส่วนรวม เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นทั้ง "คนเก่งและคนดี" พร้อมที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/pg/WBS2557/photos/?tab=album&album_id=2171644616259431&_

TOP