General News

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารแบบคำร้องขอเข้าประกอบการได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3859-60 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 และกำหนดยื่นแบบคำร้องในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ) และคัดเลือกผู้ประกอบการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/file/d/1TG9rmok9BVgXs3atUvDtdjhCKuEMz5WK/view?usp=sharin

TOP