Education News

นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ เข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด (Marketing Plan Contest โครงการ 11.0 by A.P. Honda)เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมในรายวิชาหลักการตลาด โดยร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ส่งตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบัญชี จำนวน 3 กลุ่ม เข้าแข่งขันในโครงการการประกวดแผนการตลาด (Marketing Plan Contest โครงการ 11.0 by A.P. Honda) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษานั้นได้รู้จักนำความรู้ในรายวิชาเรียนมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในโจทย์การแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริงในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WBS2557/photos/ms.c.eJxFztkNRDEIQ9GORpjFQP~_NjUIU3u~_RuU

TOP