Research News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบงกชรัตน์โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช และได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 จำนวน 74 คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

https://ird.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการอบรมลูกไก่-1.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP