General News

เชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม ภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” และใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริโภคภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ฯลฯ มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขอนามัยเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและรองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงความต้องการใช้น้ำดื่มในการจัดการประชุม/สัมมนาต่างๆ ฯลฯ โดยจะคัดเลือกผู้ผลิตน้ำดื่มที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สามารถยื่นความประสงค์และขอรับใบสมัครเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องสำนักงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันและเวลาราขการ หรือ จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โดยจะทำการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม 15/5 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 075-673859-60

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/open?id=1Eez_EVL3BlZvNXjNyd8jUqdUiivNyh7q

TOP