Research News

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้

*** ข้อเสนอที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจนมีคุณภาพที่ดี จะได้สิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวรส.

:: เปิดรับ Concept paper ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

:: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-7567-2600

สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1oaHudJk2EEL_5n8OnH5GTKcEGBmr8UAx?usp=sharing


TOP