WU Campus Tour

มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาเรียนรู้การบริหารงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร หัวหน้าส่วนพัสดุ และคณะร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง การบริหารงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 31 คน นำโดยผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP