Jobs News

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1. นายวานิต ระยะไมตรี
2. นายเรวุฒิ พิณทอง
3. นายทวีศักดิ์ เกิดทอง

สำรอง

1. นายอภิชาติ บุญวรรณ
2. นายธวัชชัย ลือชา

กำหนดการและรายละเอียดการเรียกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
3. ผู้ที่ขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
4. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ในภายหลังได้ตามความเหมาะสม


TOP