Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ

001 นางสาวขวัญชนก คุ้มสุวรรณ
002 นางสาวกรรณิกา วิเชียร
003 นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่
004 นางสาววิมลิน ราชา

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
3) วิชาเฉพาะตำแหน่ง : การแปล

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
- 13.30-14.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2


TOP