Health and Sports News

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน TENNIS WALAILAK DAY 2019

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขัน TENNIS WALAILAK DAY 2019 และลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27
การแข่งขันประเภทคู่ มีดังนี้

- เยาวชนชายคู่อายุไม่เกิน 12 ปี
- เยาวชนชายคู่อายุไม่เกิน 16 ปี
- เยาวชนหญิงคู่อายุไม่เกิน 14 ปี
(ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่ห์รางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

การแข่งขันประเภทเดี่ยว มีดังนี้
- เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี
- เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี
(ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

สอบถามและสมัครแข่งขันได้ที่ นางสาวสุนันฑา ศรีเอียด 064-9495393 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sport.wu.ac.th , https://www.ltat.org/tournaments


TOP