Walailak-Day

ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “คอคอดกระ” โดยคุณจิมมี่ ชวาลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “คอคอดกระ” โดยคุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนคร เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการขุดคลองไทยกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณจิมมี่ ชวาลา ได้กล่าวเกี่ยวกับการขุดคลองไทยว่า โครงการนี้ควรจะเริ่มดำเนินการเมื่อประมาณ 45 ที่แล้ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ ทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์ ซึ่งการขุดคอคอดกระหรือคลองไทยจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์อย่างมากมาย และในการขุดคลองไทยไม่ว่าจะเป็นในแนวใด ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องลงทุนเองทั้งหมด แต่สมควรให้ประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปร่วมลงทุนดำเนินการขุดคลองไทย ซึ่งเชื่อว่าประเทศต่าง ๆ พร้อมดำเนินการเพราะได้ประโยชน์มหาศาลจากโครงการนี้ เช่น หากประเทศที่ร่วมลงทุนเดินเรือผ่านต้องจ่ายเงินมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านบาท แต่ในฐานะผู้ร่วมลงทุนจะได้รับการลดค่าใช้จ่ายลง เป็นต้น โดยกลยุทธ์นี้จะทำให้ประเทศไทยสามารถขุดคอคอดกระหรือคลองไทยได้โดยไม่ต้องใช้เงินหรือกู้เงินนอกจากนี้คุณจิมมี่ ชวาลายังได้เล่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในวัยเด็ก การบริจาคเพื่อสาธารณะและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตแก่ผู้เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP