Walailak-Day

แข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคี เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร และงานส่งเสริมกีฬา ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคี (ฟุตบอล 7 คน) เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.30-18.00 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีและเขี่ยฟุตบอลเปิดการแข่งขัน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวรายงาน โดยมี นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา อาจารย์สุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นายวิมล หนูแก้ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางวัลลีย์ ลิ่มวงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าศาลา นายณรงค์ ธีระกุล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาคมภายนอกและสื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิด

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสามัคคีเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองในโอกาสดังกล่าว และเชื่อมความรักความสามัคคีระหว่างหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน กับผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้จัดการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 2 คู่ โดยคู่ที่ 1 ศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน และคู๋พิเศษ รวมดาว 27 ปี (ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มวล. และประชาคมภายนอก) พบสื่อมวลชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา อาจารย์สุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นายวิมล หนูแก้ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร.ต.ท.สดุดี ผกากรอง รอง สวป. สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา นายกาแมน สมาด นายก อบต.โพธิ์ทอง นายสุรเชษฐ์ แรกรุ่น ผู้สื่อข่าวช่อง 9 อสมท. และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นนักกีฬาแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพ

TOP