Walailak-Day

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 27 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศกว่า 48 สถาบัน/หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติจัดขึ้นในโอกาสครบปีที่ 27 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศจำนวน 48 สถาบัน/หน่วยงาน ร่วมนำเสนอผลงานกว่า 211 บทความ มีผู้เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยายกว่า 450 คน มีการนำเสนผลงานจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ กลุ่มการจัดการ โดยมีวิทยากรบรรยายรับเชิญ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ บรรยายเรื่อง “การวิจัยเพื่อบริการสังคม: การศึกษาและให้ความรู้ผู้หญิงไทยกับการแต่งงานกับชาวต่างชาติ” อาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ บรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์การเงินสำหรับวางแผนชีวิต” อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ศิราณี ยงประเดิม บรรยายเรื่อง “Smart qualitative research in the era of Thailand 4.0” นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต บรรยายเรื่อง “การใช้ข้อมูลวางแผนและบริหารจัดการในการพัฒนาเชิงพื้นที่” นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง คอคอดกระ โดย นายจิมมี่ ชวาลา โครงการฝึกอบรมแบบ SKT โดย นางมันทนา เฮ่าตระกูล และการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าบัณฑิตศึกษาผู้ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยสถาบัน รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงสร้างสรรค์ เชิงพื้นที่ และเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นให้นักวิจัยสามารถคิดต่อยอดและเพิ่มมูลค่างานวิจัยได้ ขณะเดียวกันผลงานวิจัยต้องสามารถแข่งขันในเวทีวิชาการระดับชาติได้ด้วย

จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 โดยปี พ.ศ.2562 ในโอกาสครบปีที่ 27 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP