Research News

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้ “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นโครงการ ที่ประกอบด้วยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่กำลังต้องการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ ไปจนถึงพัฒนาศักยภาพการผลิต ต่อยอดผลิตภัณฑ์/สินค้า รวมไปถึงสร้างช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ นายสุรศักดิ์ เกื้อบุญมา ศูนย์ Excellence Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร : 082-886-8354 , 075-672959 อีเมล :kuabosx@gmail.com


TOP