Research News

เพื่อนเอื้อเพื่อน ตอน 24: In the Mood for Acceptance (24 ชั่วโมง ห้วงอารมณ์แห่งการตอบรับ)สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถานวิจัยสำนักวิชาศิลปศาสตร์และวารสารสังคมศาสตร์ขอเชิญร่วม เพื่อนเอื้อเพื่อน ตอน 24: In the Mood for Acceptance (24 ชั่วโมง ห้วงอารมณ์แห่งการตอบรับ) เพื่อพัฒนาต้นฉบับงานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือ งาน R2R ส่งวารสารใน TCI หรือ ISI ใน 24 ชั่วโมง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน เวลา 17.00 น. – วันเสาร์ที่ 20 เมษายน เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Smile & Smart Center อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(รับจำนวนจำกัด)

แจ้งรายชื่อได้ที่ คุณโกสินทร์ ศิริรักษ์ โทร. 3565 โดยส่งร่างต้นฉบับ หรือ บทคัดย่อ (ภาษาไทย หรือ อังกฤษ) ของงานที่จะเขียนต้นฉบับ 24hr.writing@gmail.com

##กิจกรรมนี้จะต่างจากทุกกิจกรรม ที่ให้รับประทานอาหารก่อน ตั้งแต่ยังไม่ต้องฟังบรรยาย พูด หรือทำอะไรเลย แต่หลังจากนั้น เราจะทุ่มเทเขียนบทความต่อเนื่อง

TOP