Health and Sports News

บทความ “ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด” ของอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด

บทความ “ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด” ของ อาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด คือ ฉบับ 480 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/groups/697043967326868/permalink/814058762292054

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/groups/697043967326868/permalink/814058762292054/

TOP