Research News

รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลเหรียญเงิน 2 โครงการ

1. การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจาก รากผักตบชวา เพื่อนามาใช้เป็นวัสดุ ปลดปล่อยสารต้านเชื้อราและให้กลิ่นหอมใน ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง
โดย นายสุเมธี ส่งเสมอ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

2. นวัตกรรมการควมคุบไอระเหยของสาร ธรรมชาติจากถ่านกัมมันต์เพื่อยับยั้งเชื้อรา บนผิวหน้าของวัตถุดิบทางการเกษตรใน ระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง
โดย นางสาวศิริพร แช่มสนิท รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

รางวัลเหรียญทองแดง 4 โครงการ

1. ถาดบรรจุไข่อัจฉริยะที่สามารถควมคุม เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบบนผิวไข่
โดย นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์

2. บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตมาจากเส้นใยเห็ดผสมสารธรรมชาติเพื่อใช๎ในการถนอมผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งให้ปลอดภัยจาก เชื้อราที่ผิวหน้า
โดย นางสาวศิริมาศ สุขมาศ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ อ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

3. อินดี้-มอลต์ดริ้ง : เครื่องดื่มมอลต์สกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
โดย ขนิษฐา จินารักษ์ วรงค์พร ชูพันธ์ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ และ รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

4. โปรไบโอติคและนาโนเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำส้มหมักมังคุดและน้ำมันรำข้าว
โดย Chantanapa Chantarangku, Sutida Waranuntakul, Nathamon Suksamran and Jitbanjong Tangpong


TOP