Jobs News

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. รายละเอียดตำแหน่ง

2.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (PHP Programmer) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP Framework และ JavaScript/jQuery/Ajax/CSS เทคโนโลยี (หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการทำงาน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว
- มีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาระงาน
1) พัฒนาโปรแกรมสำหรับงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Mobile Application) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application อย่างน้อย 1 ปีหรือมีผลงานที่ได้พัฒนาด้วย Mobile Application
- มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการทำงาน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว
- มีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาระงาน
1) พัฒนาโปรแกรมสำหรับงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. อัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

4. ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามผลการประเมินการทำงานประจำปี

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

6.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3401-5 โทรสาร 0 7567 3420 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46(ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html
6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จำนวน 1 รูป
6.3 สำเนาใบปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว
จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

7. การสมัคร

7.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

8. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์

9. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 เมษายน 2562
- กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

11. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562


TOP