Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/๒๕62 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ

001 นางสาวนุจรินทร์ บิลสัน

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
(3) วิชาเฉพาะตำแหน่ง

ค. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 


TOP