Jobs News

ประกาศขยายเวลารับสมัครคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
2) มีความรู้ความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นที่ยอมรับในวงวิชการหรือวิชาชีพ
3) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา วิชาชีพ และการวิจัย
4) สามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข
5) เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นอย่างดี
6) ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
7) สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยได้
8) สามารถสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับนานาชาติหรือหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
9) สามารถกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการสร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
10) สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) บริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ระเบียบ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2) บริหารงานวิชาการและงานทั่วไปให้เป็นไปตามขอบเขตภาระงานตามข้อตกลงร่วม (TOR)
3) บริหารงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

5. เงินเดือนและสวัสดิการ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน พร้อมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต

6. การสมัคร

6.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
(1) แบบประวัติ ประสบการณ์ และผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย 1 รูป จำนวน 1 ชุด
(2) วิสัยทัศน์และแผนการบริหารงานสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในระยะ 4 ปี ตัวชี้วัด (KPI)
และผลสำเร็จ (Output) จำนวน 1 ชุด

6.2 ให้ส่งแบบประวัติและเอกสารตามข้อ 6.1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้ที่
หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

7. การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศแนวปฏิบัติและ ขั้นตอนการสรรหาพนักงานสายบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเชิญ ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม


TOP