Research News

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์ ASEAN Fabrics Changes, Adaptation, and Creativity ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ปาฐกถาพิเศษ “ภูษาอาเซียน” การจัดเสวนาประเด็น “ภูษาอาเซียน” การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations) รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการและการเดินแฟชั่นโชว์ ผ้าอาเซียน

สำหรับผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมอาเซียนในมิติดังนี้

1. ภูมิปัญญาผ้าอาเซียนกับวิถีและวัฒนธรรม
2. ผ้าอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
3. ผ้าอาเซียนสู่การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ผ้าอาเซียนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย

การส่งบทความและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1. การส่งบทคัดย่อ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบด้วยผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อลงในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อรับพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2) หรือผู้เขียนสามารถเลือกลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) แต่สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

2. ผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มของการประชุม โดย download เอกสารได้ที่ website: http://wacc.wu.ac.th ผู้นำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาที ประกอบด้วยผู้นำเสนอ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 5 นาที ผู้นำเสนอบทความกรุณาระบุ ชื่อผู้นำเสนอ และสังกัดให้ชัดเจน

3. วิธีการส่งบทความ ส่งบทความ มาที่ e-mail: cultural.wu@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://wacc.wu.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

4. การพิจารณาบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน

กำหนดการพิจารณาบทความวิชาการ

1. เปิดรับ บทคัดย่อ หรือ บทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
2. คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลให้เจ้าของบทความปรับแก้ไข วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562
3. เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
4. ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
5. ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
6. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 1สิงหาคม 2562

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

– ผู้นำเสนอบทความวิชาการ ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท (อัตราค่าเสนอบทความวิชาการ เอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
– ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
– นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยไม่เสนอผลงานไม่เก็บค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระเงิน
ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทคัดย่อและบทความวิจัย ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th
หลังจากเจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขแล้ว ให้ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

1. การชำระเงิน ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020259794145 (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 5 ภูษาอาเซียน”)
2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายัง e-mail: cultural.wu@gmail.com
3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-2508 / 080 145 1064 e-mail: cultural.wu@gmail.com
สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wacc.wu.ac.th/

TOP