Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 4 อัตรา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 แล้วนั้น

บัดนี้ ผู้ตรวจสอบได้ประเมินคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

001 นางสาวกุลญาดา มีชูศิลป์
002 นางสาวสุดาวรรณ ลิวัน
003 นางสาวชณารัศมิ์ พลหาญ
004 นายนพเดช หนอนไม้
005 นางสาวเพชรลดา ประจักษ์สุวรรณ
006 นางสาวจันทร์ทิพย์ บุญนาค
007 นางสาวนาถนิธิ เที่ยงธรรม
008 นายสมิทธ์ หวันมาแซะ
009 นางสาวชนกกานต์ ทิพย์รัตน์
101 นางสาวมณฑิรา ทองบางพระ

กำหนดการสอบ : วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ห้องประชุมสำนักงานชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

001 นางมณีรัตน์ แสงเงิน
002 นางสาวจุฑามาศ จันทวิลัย
003 นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์พรต
004 นางสาวเอกอนงค์ อินนาจักร
005 นางสาวสุมรินทร์ สายละมุล
100 นายวิทยา ปานประยูร

กำหนดการสอบ : ศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ตำแหน่งเภสัชกร (ร้านยา)

001 นายยุทธศักดิ์ สิงห์ทองอยู่

กำหนดการสอบ : ศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP