Research News

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมนำเสนอผลงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำเสนอผลงานโครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน Technomart 2019 "ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการประเมินให้ความเห็นว่า ผลการทำงานที่ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำให้เกิด impact ต่อชุมชนเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะชุมชนบ้านแสงวิมาน (ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม) ชุมชนบ้านท่าซัก (ปลาดุกร้าท่าซัก) ชุมชนบ้านในถุ้ง (ปูม้า) ชุมชนบ้านวังอ่าง (เกษตรทฤษฎีใหม่) และชุมชนอื่นๆ สำหรับปีงบประมาณ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ รวบรวมข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนแผนงานบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทำงานเชิงรุกเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณภายนอก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "เป็นหลักในถิ่น" สร้างชุมชนต้นแบบโดยประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย

อนึ่ง โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการบริการให้คำปรึกษา และบริการข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแก่ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ มีแนวทางการทำงานเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบองค์รวม ตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข มวล. (WU Happy Tree) มีเป้าหมายสร้างชุมชนต้นแบบเชิงประจักษ์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยและภาคใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th

TOP